قلب چیست؟فعالیت الکتریکی قلب به چه صورت است که نوار قلب آن را ثبت می کند؟

قلب در حقیقت یک پمپ عضلانی است. وظیفه آن به گردش درآوردن خون در سطح بدن است. در واقع قلب خون اکسیژن دار شده را از ریه تحویل گرفته، آن را به سمت اندام و اعضای دیگر پمپ می کند. خون سیاه رگی را که اکسیژن کمتری دارد از بافت های پیرامون جهت اکسیژن دار شدن تحویل ریه می دهذ. بدهی است چنین عضله تکامل یافته ای نیازمند زمان بندی و سیکلینگ (Cycling) مناسب است. این چرخه بر عهده سیستم الکتریکی هدایتی قلب است.در واقع قلب دارای سیستم پیچیده برای تولید . انتقال الکتریسیته می باشد. این الکتریسیته است که باعث انقباض قسمت های مختلف قلب در زمان های مختلف و به تبع آن باز و بسته شدن دریچه های قلب می شود.

نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام چیست؟

ECG مخفف واژه‌ی electrocardiogram یا electrocardiograph است. این لغت در بعضی کشورها EKG نامیده می‌شود.

الکتروکاردیوگراف دستگاهی است که جریانات الکتریکی قلب را از طریق الکترودهایی که  روی مناطق مختلف پوست بدن قرار داده می‌شوند دریافت کرده و آن‌ها را به شکل یک نمودار ترسیم می‌کند. این نمودار الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب نامیده می‌شود.

دستگاه الکترو کاردیوگرام

قلب در حقیقت یک پمپ عضلانی است. وظیفه آن به گردش درآوردن خون در سطح بدن است. در واقع قلب خون اکسیژن دار شده را از ریه تحویل گرفته، آن را به سمت اندام و اعضای دیگر پمپ می کند. خون سیاه رگی را که اکسیژن کمتری دارد از بافت های پیرامون جهت اکسیژن دار شدن تحویل ریه می دهذ. بدهی است چنین عضله تکامل یافته ای نیازمند زمان بندی و سیکلینگ (Cycling) مناسب است. این چرخه بر عهده سیستم الکتریکی هدایتی قلب است.در واقع قلب دارای سیستم پیچیده برای تولید . انتقال الکتریسیته می باشد. این الکتریسیته است که باعث انقباض قسمت های مختلف قلب در زمان های مختلف و به تبع آن باز و بسته شدن دریچه های قلب می شود.