1844768747حداقل_درصد_دروس_و_آخرین_رتبه_قبولی_رشته_دندانپزشکی_پردیس_خودگردان_کنکور_95_96(2)