داروهاي استفراغ آور Emetic drugs

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1-
دارو : تمام گیاه بنفشه ( بنفشه معطر ) ( Viola odorata )
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهیه و استعمال : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره 2-
دارو : ریشه زنبق ( Iris florenting)
مقدر مصرف : 0/5 تا 1 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره 3-
دارو : ریزوم اگیر ترکی ( Acorus calamus )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره 4-
دارو : سرشاخه های گلدار بابونه ( Matricaria chamomilla )
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .