داروهای معالج بیماریهای کلیه و مثانه Drugs used to treat Urinary diseases

نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- دارو جهت نزله مثانه
ریشه سنبل خطائی یک قسمت
تخم جعفری یک قسمت
برگ انگور خرس دو قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غذا خوری زردوی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و باقی بگذارید به مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 2- داروی ضد دردهای مثانه
ریشه سنبل خطائی یک قسمت
ریشه شیرین بیان یک قسمت
گیاه دم اسب یک قسمت
گیاه بنفشه یک قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غذا خوری زردوی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 3- داروی ضد درد مثانه و کلیه
برگ غان پنج قسمت
تخم جعفری دو قسمت
برگ انگور خرس هشت قسمت
ریشه شیرین بیان هفت قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غذا خوری زردوی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و باقی بگذارید به مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4- داروی ضد درد مثانه و کلیه
رگ غان سه قسمت
برگ انگو خرس هفت قسمت
ریشه شیرین بیان هفت قسمت
برگ بذر البنج سه قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غذا خوری زردوی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و باقی بگذارید به مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5- دارو جهت معالجه بیماریهای کلیه و مثانه
برگ زبان گنجشک 20 گرم
برگ انگور خرس 20 گرم
ریشه شیرین بیان 20 گرم
پوست بابا آدم 10 گرم
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غذا خوری زردوی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 6- دارو جهت سنگ کلیه و مثانه
تخم خیار 30 گرم
تخم خربزه 60گرم
خارخاسک 40 گرم
ریشه لبلاب 40 گرم
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غذا خوری زردوی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره1 – دارو جهت رفع التهاب حاد و مزمن کلیه و مثانه
دارو : میوه خشک شده گیاه نسترن ( گل سرخ وحشی ) ( Rosa canina)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .
توجه : این دارو علاوه بر این با مقدر مصرف مذکور در فوق مورد شروع تشکیل سنگ کلیه و مثانه جهت حل كردن آنها نیز مورد استفاده قرار می گیدر .
نسخه شماره2 – دارو جهت بیماریهای مجاری ادراری
دارو : ریشه روناس ( Rubia tinctorum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .
توجه : این دارو علاوه بر این درای خاصیت حل کنندگی سنگهای مثانه نیز می باشد .
نسخه شماره3 – داروی ضد دردهای سنگ کلیه و مثانه
دارو : تخم تره ( Allium porrum)
مقدر مصرف : 1 تا 2 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .
نسخه شماره4 – داروی ضد دردهای کلیه
دارو : تخم شوید ( Anethum graveolense)
مقدر مصرف : 1 تا 3 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .
نسخه شماره5 – داروی ضد التهاب مجاری درای
دارو : گل بنفشه ( Viola odorata)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .
نسخه شماره6 – دارو جهت رفع احتباس ادرار و ضعف مثانه
دارو : تمام قسمتهای گیاه به ویژه تخم جعفری ( Apium petroselinum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .
نسخه شماره7 – دارو ی ضد دردهای مثانه
دارو : میوه کاکنج ( عروسک پشت پدره ) ( Physalis alkekengi)
مقدر مصرف : 5 تا 10 عدد میوه
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .
توجه : این دارو علاوه بر این موجب دفع اوراتها ، هم می شود .
نسخه شماره8 – دارو ی معالج نزله کلیه
دارو : تمام گیاه ریحان ( Ocimum basilicum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .
نسخه شماره9 – دارو ی معالج عوارض کلیه و مثانه
دارو : میوه یا پوست ریشه گیاه زرشک ( Berberis vulgaris)
مقدر مصرف : 3تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .
نسخه شماره9 – دارو ی معالج عوارض کلیه و مثانه
دارو : میوه یا پوست ریشه گیاه زرشک ( Berberis vulgaris)
مقدر مصرف : 3تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .
نسخه شماره 11 – دارو ی جهت رفع التهابات کلیه
دارو : برگ یا چوب یا پوسته ساقه غان ( قان ، توس ) ( Betula alba)
مقدر مصرف : 4 تا 8 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .
توجه : این دارو باعث خروج آب بدن بدون اینکه بافت کلیه را تحریک کند می شود .
نسخه شماره 12 – دارو جهت بیماریهای مجاری ادراری
دارو : تخم گشنیز ( Coriandrum sativum)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .
نسخه شماره 13- دارو جهت رفع عفونت مجاری ادراری
دارو : میوه خارخاسک ( Tribulus terresteris)
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .