دارو جهت بازكردن انسداد های کبد و طحال و بيماريهاي كبد و تقويت كبد و كيسه صفرا وغدد Hepatic&Spleen obstruction

نسخه هاي مركب
نسخه شماره 1- دارو جهت بازكردن انسداد های کبد و طحال
طبا شیر سفید 7 گرم
ریوند چینی 7 گرم
پوست ریشه کبر 7 گرم
عصاره غافث 10 گرم
زرشک 10 گرم
زنبق 3 گرم
طرز تهیه و مقدر مصرف :
داروهای فوق را کوبیده سپس الک نموده و هر نوبت به مقدر 7 گرم با کمی سکنجبین میل کنید
نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروی ضد قولنج کبدی
دارو : تمام گیاه علف چای ( هوفاریقون ) ( Hypericum perforatum)
مقدر مصرف : 2تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره 2- داروی ضد التهاب کبد که همراه با زیادشدن حجم ترشح صفرا باشد
دارو : تمام گیاه مامیران ( Chelidonium majus)
مقدر مصرف : 05/ تا 0/75 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
توجه : این دارو سمی است و فقط توسط پزشک تجویز می شود .
نسخه شماره 3- داروی مقوی کبد
دارو : تمام گیاه قنطوریون صغیر ( Centaurium erythraea)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
توجه : این دارو سمی است و فقط توسط پزشک تجویز می شود .
نسخه شماره 4- داروی مقوی کبد و ضد دردهای کبدی
دارو : ریشه یا گل برگ کاسنی ( Cichorium intybus)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره 5- داروی معالج عوارض کبدی
دارو : تمام گیاه شاهتره ( Fumaria species)
مقدر مصرف :0/5 تا 2 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
توجه : این گیاه تا اندازه ای سمی بوده مصرف مقادیر زیاد آن باعث فلج عضلات صاف و دستگاه تنفسی می شود لذا می بایستی زیر نظر پزشک مصرف شود .
نسخه شماره 6- داروی ضد درد کبد
دارو : تمام گیاه افسنطین ( Artmisia absinthium)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره 7- داروی معالج عوارض کبدی
دارو : میوه یا پوست گیاه زرشک ( Berberis vulgaris)
مقدر مصرف :4 تا 8 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره 8- داروی معالج عوارض کبدی
دارو : ریشه یا تمام گیاه گل قاصد ( شیر مال ، کاسنی زرد ) ( Taraxacum officinalis)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره 9- داروی معالج عوارض کبدی
دارو : برگ اوکالیپتوس ( Eucalyptus
مقدر مصرف :3 تا 6 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره 10- داروی پاک کننده کبد
دارو : برگ مریم گلی ( Salvia officinalis)
مقدر مصرف :2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .