تا چند وقت بعد از سقط عمدی،(جنین یک ماهه)پزشک قانونی وقوع سقط را میتواند تشخیص دهد؟

سوال:

تا چند وقت بعد از سقط عمدی،(جنین یک ماهه)پزشک قانونی وقوع سقط را میتواند تشخیص دهد؟
پاسخ :
توجه داشته باشيد كه اين مورد بايد به طور دقيق در پزشكي قانوني مورد بررسي قرار گيرد تا تشخيص داده گردد
مويد باشيد