معرفی رشته فارماکولوژی یا داروشناسی

فارماکولوژی یا داروشناسی

(به انگلیسی: Pharmacology) فارماکولوژی از ترکیب دو کلمه Pharmakos به معنای دارو و Logos به معنای شناخت تشکیل شده است. گرایش داروشناسی شاخه‌ای از داروسازی  و زیست‌شناسی است که به مطالعه واکنش  داروها (یا مواد شیمیایی) بر بدن انسان و موجودات زنده٬پرداخته و  به تجزیه و تحلیل تاثیرات زیست‌شناسی این ترکیبات  دارویی بر بدن می پردازد.

لازم به ذکر است کهداروشناسی(Pharmacology) با داروسازی(Pharmacy) دو شاخه متفاوت و جدا از هم هستند 

فارماکولوژی چگونگی رفتار متقابل دارو (عموما گیاهی) و سیستم‌بیولوژیکی است ولی داروسازی در رابطه با مواداولیه عموما شیمیایی٬ آماده‌سازی دارو، توزیع، مقدار(دوز) در استفاده از داروهای بی‌خطر و مؤثر است.

داروشناسی شامل دو بخش فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک است.

 فارماکودینامیک مطالعهٔ اثرات داروها بر بدن، و فارماکوکینتیک٬ اثر و رفتار بدن بر روی داروها است.

 فارماکودینامیک٬ مبحث فعل‌وانفعالات دارو در مواجهه با گیرنده‌های بیولوژیک، و فارماکوکینتیک بحث و تعریف درمورد جذب، توزیع، متابولیسم و دفع دارو در سیستم‌های بیولوژیکی است.

بخش‌های تخصصی فارماکولوژی

فارماکولوژی به زیر بخش‌های تخصصی‌تر تقسیم می‌شود:

  • فارماکولوژی بالینی: مطالعهٔ اثرات ترکیبات دارویی بر روی انسان و حیوانات.
  • نوروفارماکولوژی: اثر متقابل دارو و سیستم عصبی بر یکدیگر.
  • سایکوفارماکولوژی: اثر دارو بر تغییر رفتار مغز.
  • فارماکوژنتیک: آزمایش بالینی ژنتیکی در مورد افزایش پاسخ به دارو.
  • توکسیکولوژی: مطالعه اثرات مضر یا سمی داروها بر بدن.

 

این بسیار مهم است که شما به تفاوت های موجود مابین گرایش داروسازی و داروشناسی پی ببرید. دوره های مرتبط با گرایش داروسازی در جهت چگونگی توزیع داروهای تجویزی در داروخانه ها یا برای یک داروساز شدن طراحی شده اند.
این در حالیست که دوره های مرتبط با گرایش داروشناسی بر تحقیق در خصوص داروهای مورد استفاده، آموزش دانشجویان در جهت شناخت ترکیبات و مواد شیمیایی، آموزش راه هایی در جهت نوآوری، شناخت بسیاری از عوامل فیزیکی و ناراحتی های ذهنی که بر مردم و حیوانات تاثیر می گذارد متمرکز است.