هفته جهانی واکسیناسیون April 24-30 / 2018

واکسيناسيون :
(( ايجاد ايمني فعال بمنظور پيشگيري از ابتلاء به بيماري هاي کشنده و يا جلوگيري از معلوليت هاي جبران ناپذير

با کمک يک ماده ایمنی دهنده در افراد است.))

در گردهمایی سالانه سازمان جهانی بهداشت در سال 2012 ، هفته آخر ماه آوریل بعنوان هفته جهانی واکسیناسیون نامگذاری گردید.

 

High levels of vaccination coverage must be maintained to stop transmission and prevent outbreaks occurring. Today, thanks to the introduction of effective vaccines in the 1950s and 1960s, the virus is being deprived of susceptible hosts and is dying out.