داروهای ضد میکروبی و آنتی بیوتیک ها Antibiotics

داروهای ضد میکروبی و آنتی بیوتیک ها:

آنتی بیوتیکها مواد شیمیایی هستند که از میکروارگانیسمهای میکروسکوپی و باکتریها گرفته می‌شوند روی واکنشهای بنیادی یک سلول اثر می‌کنند و مانع از ادامه زندگی سلولهای یوکاریوت یا پروکاریوتی می‌شوند.

اجزای سازنده آنتی بیوتیکها بسته به کاری که انجام می‌دهند متفاوت است. بیشتر آنتی بیوتیکها بر روی هر دو نوع سلول پروکاریوتها و یوکاریوتها اثر می‌کنند.

برخی آنتی بیوتیکها خاصیت ضد سرطانی دارند زیرا اثر آنها بیشتر روی سلولهایی است که در حال تقسیم سریع هستند و به همین دلیل باکتریها و سلولهای مغز استخوان که سازنده گویچه‌های سفید خون و گویچه‌های قرمز خون می‌باشند در مقابل آنتی بیوتیکها حساسیت بیشتری دارند.

آزیترومایسین

آموکسی سیلین

آمپی سیلین

آمیکاسین

اریترومایسین

استرپتومایسین

اسپیرامایسین

افلوکساسین