روز جهانی اهدای خون June 14 World Blood Donor Day

سازمان بهداشت جهاني و انجمن بين المللي انتقال خون به اتفاق از سال 2004 ميلادي ( 1383) ،14 ژوئن را روز جهاني اهداكننده خون نامگذاري نموده اند.

طبق اخرین آمار از دو میلیون و 71 هزار و 31 واحد خون اهدایی در کشور به طور میانگین27 درصد، مردم دارای گروه خونی A مثبت و 3 درصدA منفی هستند. 22 درصد مردم دارای گروه خونی B مثبت و 2 درصد B منفی هستند.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان انتقال خون، وی افزود: همچنین7 درصد مردم داری گروه خونی AB مثبت و یک درصد AB منفی هستند و این گروه از کمترین فراوانی در میان مردم برخوردار است. همچنین 34 درصد مردم دارای گروه خونی O مثبت و 4 درصد O منفی بوده‌اند.

Every year, on 14 June, countries around the world celebrate World Blood Donor Day

+About 28.3% of the world’s population have blood type A
-Approximately 3.5% of the world’s population have blood type A
+Around 20.6% of the world’s population have blood type B
-Close to 1.4% of the world’s population have blood type B
+About 5.1% of the world’s population have blood type AB
-Approximately 0.5% of the world’s population have blood type AB
+Close to 36.4% of the world’s population have blood type O
-About 4.3% of the world’s population have blood type O