حضرت آدم و حوا،بطور قطع الیقین ایرانی بوده اند

روزی مریدی از شیخی پرسید ،آیا در باب ملیت حضرت آدم و حوا، تفحص گشته؟

شیخ گفت: وقتی که نه لباسی برای پوشیدن و نه خانه ای برای سُکنی داشته اند و تنها آذوقه آنان یک سیب بوده که خوردن آن هم حرام محسوب میشده و با این همه مصیبت باز هم فکر میکردند در بهشت ساکن هستند ، بطور قطع الیقین ایرانی بوده اند