تخصص های دندانپزشکی

  • اندودنتیست: (درمان ریشه دندان، اندودنتیکس، اندودانتیکس Endodontics)
  • پریودنتیست (لثه، پریودنتیکس، پریودانتیکس Periodontics)
  • ارتودنتیست: (ارتودنسی، ارتودنتیکس، ارتودانتیکس Orthodontics)
  • پروستودنتیست: (پروتزهای دندانی، پرستودنتیکس، پرستودانتیکس Prosthodontics)
  • ترمیمی و زیبایی: (Cosmetic and Restorative Dentistry)
  • پاتولوژی (آسیب شناسی) فک و دهان و صورت: (Oral and Maxillofacial Pathology)
  • بیماری های دهان، فک و صورت: (Oral Medicine)
  • جراحی فک و دهان و صورت: (Oral and Maxillofacial Surgery)
  • رادیولوژی فک و دهان و صورت: (Oral and Maxillofacial Radiology)
  • کودکان: (Pedodontics)