وضعیت بسیار بد معلولان جامعه در شرایط اقتصادی سخت

لطفا فیلم را ببینید در شرایط جامعه سخت اقتصادی ، دریافتی معلولین از بهزیستی تنها ماهانه 350 هزار تومان است که حتی خرید نان را هم نمی کند چه برسد مسکن، پوشاک و دارو…….


بیش از نهصد هزار معلول فقط در شهر تهران زندگی می کنند